Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om

Statement

Ctac is zich ten zeerste bewust van het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van medewerkers van haar klanten, leveranciers, prospecten en/of elke andere instantie waarmee Ctac een zakelijke relatie onderhoudt (hierna: “medewerkers van zakelijke relaties”), maar ook van kandidaat medewerkers en bezoekers van haar websites. Persoonlijke gegevens van deze groepen van betrokkenen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Graag informeren wij u via deze Privacy Verklaring over de wijze waarop Ctac omgaat met het verzamelen van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de website en/of deelneemt aan activiteiten en evenementen georganiseerd door Ctac, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring.

Beveiliging

Ctac doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Als gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Ctac diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Publieke profiel informatie op sociale media en openbare bronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan LinkedIn, Facebook en andere publieke databronnen.
 • Naam en adres gegevens (NAW), e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortedatum alleen als die in uw CV is opgenomen.
 • Curriculum vitae (CV), informatie van uw werkervaring en informatie over opleidingen, trainingen, stages, voor zover door uzelf verschaft.
 • Gegevens over korte termijn beschikbaarheid en verlof voor zover dit relevant is.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid als potentiele kandidaat voor een vacature, zoals salaris (indicaties), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften. Alle informatie die wij van u verzamelen, wordt op vrijwillige basis verstrekt.
 • Ctac legt nooit bijzondere persoonsgegevens vast tenzij dit (alsnog) wettelijk wordt verplicht. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig gedrag.

Als u toestemming hebt gegeven voor het bewaren en verwerken van uw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 24 maanden, gerekend vanaf de datum waarop u toestemming hebt verleend.

Hoe en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Ctac verzamelt persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden achtergelaten op één van onze website(s) via directe inschrijving, via reacties op extern geplaatste vacatures, bij deelname aan events en/of andere activiteiten georganiseerd door Ctac en/of als u uzelf op andere wijze bij ons aanmeldt.
 • Ctac verzamelt gegevens vanaf het moment dat digitaal of persoonlijk contact wordt gezocht met onze vestigingen, recruitment consultants en/of resource specialisten.
 • Ctac verzamelt gegevens als een van onze professionals recruitment consultants en/of resource specialisten actief contact zoekt met externe kandidaten. Wij zullen dan altijd om toestemming vragen uw gegevens te mogen bewaren.
 • De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door onze recruitment consultants, resource specialisten en/of hun directe medewerkers.
 • Indien iemand zich zelfstandig aanmeldt via één van de formulieren op de Ctac website(s) worden deze gegevens automatisch verwerkt.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Ctac verzamelt en verwerkt gegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar recruitment proces en Resourcing diensten, zijnde het invullen van de Ctac vacatures en arbeidsbemiddeling (werving- en selectie, executive search, interim opdrachten) om (tijdelijke) vacatures bij haar klanten te kunnen invullen.

Met wie kunnen we jouw persoonsgegevens delen?

Ctac kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers. Uw persoonsgegevens kunnen in beperkte gevallen worden doorgegeven buiten Nederland als onze opdrachtgever daar gevestigd is. In dit geval vragen uw toestemming hiervoor.

Gegevens inzien, aanvullen of verwijderen?

U kunt altijd verzoeken inzage te krijgen in de gegevens die wij van u bewaren. U kunt desgewenst gegevens wijzigen. Ook kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen. Als u dit wenst dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@ctac.nl.

Verzoekt u ons uw gegevens te verwijderen dan sturen wij u hiervan een bevestiging per e-mail-bericht waarin de datum van verwijdering zal zijn opgenomen. Wij verwijderen al uw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek, tenzij verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke plicht, onderbouwing van een rechtsvordering of een andere grond uit de AVG.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze privacy verklaring en aanverwante onderwerpen kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Ctac op privacy@ctac.nl. De functionaris gegevensbescherming van Ctac is Mevr. Philippine Kenninck.

Lees ook onze volledige privacyverklaring